عـالــــین فقط یک کــلمه نیست، هویـتی برای مـتفاوت بودن و مـاندگار شـدن اسـت.